LobbyCo

COBUS İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş
LobbyCO.COM.TR HİZMETLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ
Odunluk Mah. Lefkoşa Cad. Mihraplı Plaza Apt. C Blok No:9C/19 Nilüfer/BURSA adresinde mukim COBUS İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (“LobbyCO”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla;
Ad, ikinci ad, soyadı, meslek, uyruk, fotoğraf, Yabancı Kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, şirket/ işyeri adresi, dernek, vakıf ya da diğer STK üyeliklerinize ilişkin kişisel verileriniz;
Sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
Network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi,
Deneyimleriniz göz önünde bulundurularak ilgilenebileceğiniz toplantı/eğitim/seminer/konferanslara ilişkin yönlendirmelerde bulunmak ve kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek,
Memnuniyetinizi artırmak, LobbyCO sistemi içerisinde etkinliğinizin değerlendirilebilmesi,
Web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan satın alma yapan kullanıcıları tanıyabilmek ve potansiyel üye çevresi analizinde kullanabilmek,
Anlaşmalı kurumlarımız ve konferans katılımcısı, eğitmen gibi seçkin çözüm ortaklarımız tarafından sizlere öneriler sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek çeşitli tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
Tarafınızla ya da bağlı bulunduğunuz STK’lar ile akdedilen sözleşmelerin koşulları,
Güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek
Sizlere sözleşme konusu hizmetin sunulması ve mesleki faaliyetlerinize yönelik katma değer sağlanması,
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi,
LobbyCO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
LobbyCO sistemi dâhilinde yer alan hâlihazır Üye'ler ile daha önceden Üyeliği sona ermiş kişiler arasındaki performans değerlendirmelerinin mukayese edilebilmesi,
LobbyCO’nun ve LobbyCO ile iş ve işbirliği ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
LobbyCO’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi,
Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyetlerinizi ve önerilerinizi değerlendirebilmek ve uygulanması,
LobbyCO’nun insan kaynakları çalışmalarının yürütülmesinin temini,
Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; LobbyCO tarafından sağlanan hizmet ve LobbyCO’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, LobbyCO birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu kapsamda tarafınıza ait Ad, ikinci ad, soyadı, meslek, uyruk, fotoğraf, Yabancı Kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, şirket/ işyeri adresi, dernek, vakıf ya da diğer STK üyelikleriniz tipindeki kişisel verilerinizi; Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca rıza ve Dernek, Vakıf ve diğer STK’lara üyelikleriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz için 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine göstereceğiniz açık rıza dâhilinde işlenmekte ve 3. kişi hizmet sağlayıcılarına, LobbyCO yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, anlaşmalı kurumlarımız ve konferans katılımcısı, eğitmen gibi seçkin çözüm ortaklarımıza, müşterimiz ve üyesi olduğunuz Dernek, Vakıf gibi Sivil Toplum Örgütlerine, anlaşmalı olduğumuz araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, gibi danışmanlık alınan üçüncü kişilere ve şirketlere aktarılmaktadır. Dilediğiniz zaman LobbyCO’ya başvurarak kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak LobbyCO’ya iletebilir, detaylı bilgi almak için LobbyCO’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Başvurularınızı;
Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Odunluk Mah. Lefkoşa Cad. Mihraplı Plaza Apt. C Blok No:9C/19 Nilüfer/BURSA” adresine iletilmesi,
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca LobbyCO’ya daha önce bildirilen ve LobbyCO’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [[email protected]] adresine iletilmesi,
yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular LobbyCo tarafından reddedilecektir.
LobbyCO’nun işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

COBUS İş Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri A.Ş